การสร้างผังบัญชี “เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจของธุรกิจในท้องถิ่น”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวพร คุณาภาพดีเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา (BUUIC) พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารออมสิน (GSB) และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ลงพื้นที่บ้าน ชุมชนสวนจังหวัดชลบุรี.

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการออมสิน ยุวพัฒน์ รักถิ่น จุดประสงค์หนึ่งของโครงการคือให้ BUUIC ช่วยเหลือชุมชนในการพัฒนาวิธีการสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ

จุดประสงค์ที่สองคือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจของธุรกิจในท้องถิ่นโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอแก่ลูกค้า ในกิจกรรมนี้ ธนาคารออมสินและ BUUIC ได้ให้ความรู้ที่จำเป็นในการสร้างผังบัญชีที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

ผังบัญชีที่ดีสามารถช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ้น ปรับปรุงการจัดการ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของธุรกิจแต่ละแห่งที่ดำเนินงานในชุมชนบ้านสวน ผลจากการสัมมนาทำให้สมาชิกในชุมชนและเทศบาลได้รับความรู้ความเข้าใจการสร้างผังบัญชีให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน

Prev