อาจารย์และนักศึกษาจาก BUUIC มาดูงานการออกร้านค้า

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวพร กุลนภาพดีเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้โครงการออมสิน ยุวพัฒน์รักถิ่น

เดินทางมาดูงานการออกร้านของสมาชิกชุมชนแม่บ้านเกษตกร ตำบลบ้านสวน วัตถุประสงค์ของการดูงานเพื่อแบ่งปันความรู้การขายสินค้าในการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองชล “ชลบุรีแฟร์” ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

งานมหกรรมสินค้าเกษตรและของดีเมืองชล “ชลบุรีแฟร์”

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภทคุณภาพ และผลใหญ่ การแข่งขันด้านอาหารและการแปรรูป การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตร การอบรมด้านอาหาร การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีเมืองชลบุรีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

อาจารย์และนักศึกษาจาก BUUIC

ระดมความคิดเห็นแนวทางขับเคลื่อนการทำงานเชิงบูรณาการ เพื่อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จร่วมกันของโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น