ความร่วมมือ

การประสานความร่วมมือ และบูรณาการกับหน่วยงานที่สนับสนุน

“ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ”

ได้รับการสนับสนุนและให้คำปรึกษา หาแหล่งเงินทุน ให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และด้านการตลาด ให้คำแนะนำและออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนจัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนและสนับสนุนงบประมาณโครงการต่าง ๆ

Button →